پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین نظرسنجی از بیزنسها: کاهش ساعات کار، کاهش فروش

نظرسنجی تازه نشان می دهد که حداقل نیمی از بیزنسهای کانادایی شاهد کاهش فروششان بوده اند.

چهل درصد بیزنسهای شرکت کننده در نظرسنجی گفته اند که میزان فروششان بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته.

این نظرسنجی توسط فدراسیون بیزنسهای مستقل کانادا انجام شده.

بیزنسهای صنعت گردشگری، بخش هنر و سرگرمی، خرده فروشی ها و خدمات شخصی بیشترین تاثیر منفی را از شیوع ویروس کرونا دیده اند.

همچنین ۴۳ درصد بیزنسها شروع به بیکار کردن موقت کارکنان کرده اند.

سی و هشت درصد بیزنسها هم گفته اند که در دریافت منابع اولیه و کالا دچار مشکل شده اند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19