پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۴ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه، ۴ نوامبر، به ۲۴۸٬۲۱۸ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 109.918 confirmed (including 6,350 deaths, 94,101 resolved)
Ontario: 79,692 confirmed (including 3,182 deaths, 68,189 resolved)
Alberta: 30,447 confirmed (including 343 deaths, 23,874 resolved)
British Columbia: 16,135 confirmed (including 273 deaths, 12,659 resolved)
Manitoba: 6,751 confirmed (including 87 deaths, 2,892 resolved)
Saskatchewan: 3,408 confirmed (including 25 deaths, 2,584 resolved)
Nova Scotia: 1,118 confirmed (including 65 deaths, 1,034 resolved)
New Brunswick: 347 confirmed (including 6 death, 313 resolved)
Newfoundland and Labrador: 292 confirmed (including 4 deaths, 285 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 64 resolved)
Yukon: 23 confirmed (including 1 death, 20 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 10 confirmed (including 9 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 248,218 (0 presumptive, 248,218 confirmed including 10,336 deaths, 206,037 resolved)

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19