پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۲۱ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه، ۲۱ اکتبر، به ۲۰۶٬۱۵۷ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 96,288 confirmed (including 6,074 deaths, 81,267 resolved)
Ontario: 66,686 confirmed (including 3,062 deaths, 57,325 resolved)
Alberta: 23,402 confirmed (including 296 deaths, 19,734 resolved)
British Columbia: 11,854 confirmed (including 254 deaths, 9,871 resolved)
Manitoba: 3,626 confirmed (including 43 deaths, 1,809 resolved)
Saskatchewan: 2,496 confirmed (including 25 deaths, 2,002 resolved)
Nova Scotia: 1,097 confirmed (including 65 deaths, 1,027 resolved)
New Brunswick: 319 confirmed (including 4 death, 223 resolved)
Newfoundland and Labrador: 287 confirmed (including 4 deaths, 274 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 61 resolved)
Yukon: 17 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved), 3 presumptive
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 206,157 (3 presumptive, 206,154 confirmed including 9,827 deaths, 173,626 resolved)

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19