پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۵ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر پنجشنبه، ۵ نوامبر، به ۲۵۰٬۹۰۹ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 111,056 confirmed (including 6,378 deaths, 94,884 resolved)
Ontario: 80,690 confirmed (including 3,195 deaths, 69,137 resolved)
Alberta: 30,447 confirmed (including 343 deaths, 23,874 resolved)
British Columbia: 16,135 confirmed (including 273 deaths, 12,659 resolved)
Manitoba: 7,177 confirmed (including 91 deaths, 2,920 resolved)
Saskatchewan: 3,536 confirmed (including 25 deaths, 2,634 resolved)
Nova Scotia: 1,119 confirmed (including 65 deaths, 1,036 resolved)
New Brunswick: 347 confirmed (including 6 death, 313 resolved)
Newfoundland and Labrador: 292 confirmed (including 4 deaths, 285 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 64 resolved)
Yukon: 23 confirmed (including 1 death, 20 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 10 confirmed (including 10 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 250,909 (0 presumptive, 250,909 confirmed including 10,381 deaths, 207,849 resolved)

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19