پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۷ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب شنبه، ۷ نوامبر، به ۲۵۹٬۱۳۶ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 113,423 confirmed (including 6,403 deaths, 96,831 resolved)
Ontario: 82,825 confirmed (including 3,220 deaths, 70,938 resolved)
Alberta: 31,858 confirmed (including 352 deaths, 24,684 resolved)
British Columbia: 17,716 confirmed (including 276 deaths, 13,035 resolved)
Manitoba: 7,689 confirmed (including 103 deaths, 3,126 resolved)
Saskatchewan: 3,738 confirmed (including 27 deaths, 2,726 resolved)
Nova Scotia: 1,125 confirmed (including 65 deaths, 1,040 resolved)
New Brunswick: 353 confirmed (including 6 death, 321 resolved)
Newfoundland and Labrador: 296 confirmed (including 4 deaths, 286 resolved)
Prince Edward Island: 66 confirmed (including 64 resolved)
Yukon: 23 confirmed (including 1 death, 20 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 10 confirmed (including 10 resolved)
Nunavut: 1 confirmed

Total: 259,136 (0 presumptive, 259,136 confirmed including 10,457 deaths, 213,094 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19