پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۳۱ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب شنبه، ۳۱ اکتبر، به ۲۳۴٬۵۱۱ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 106,016 confirmed (including 6,246 deaths, 90,576 resolved)
Ontario: 75,730 confirmed (including 3,136 deaths, 64,717 resolved)
Alberta: 27,664 confirmed (including 323 deaths, 22,169 resolved)
British Columbia: 14,381 confirmed (including 263 deaths, 11,670 resolved)
Manitoba: 5,723 confirmed (including 67 deaths, 2,646 resolved)
Saskatchewan: 3,144 confirmed (including 25 deaths, 2,380 resolved)
Nova Scotia: 1,109 confirmed (including 65 deaths, 1,033 resolved)
New Brunswick: 343 confirmed (including 6 death, 299 resolved)
Newfoundland and Labrador: 291 confirmed (including 4 deaths, 284 resolved), 1 presumptive
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 64 resolved)
Yukon: 23 confirmed (including 1 death, 17 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 9 confirmed (including 8 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 234,511 (1 presumptive, 234,510 confirmed including 10,136 deaths, 195,876 resolved)

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19