پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۷ سپتامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب سه شنبه ۷ سپتامبر، به ۱۵۲۵۶۴۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۷۰۶۷رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,888 cases, 3 new deaths
(Total: 1,525,646 confirmed cases, 27,067 deaths, 1,461,524 resolved)


Ontario 1,145 new cases (over 48 hours), 5 new deaths (over 48 hours)
(Total: 570,778 confirmed cases, 9,553 deaths, 554,953 resolved)


Quebec 2,489 new cases (over 72 hours),
(Total: 391,363 confirmed cases, 11,291 deaths 374,807 resolved)


Alberta 4,903 new cases (over 72 hours), 17 new deaths (over 72 hours)
(Total: 261,888 confirmed cases, 2,407 deaths, 243,995 resolved)


British Columbia 2,425 new cases (over 72 hours), 15 new deaths (over 72 hours)
(Total: 170,750 confirmed cases, 1,842 deaths, 163,062 resolved)


Manitoba 155 new cases, 6 new deaths
(Total: 59,000 confirmed cases, 1,198 deaths, 57,380 resolved)


Saskatchewan 305 new cases, 1 new death
(Total: 56,838 confirmed cases, 613 deaths, 53,041 resolved)


Nova Scotia 29 new cases, 0 new deaths
(Total: 6,076 confirmed cases, 94 deaths, 5,924 resolved)


New Brunswick 54 new cases, 1 new death
(Total: 2,852 confirmed cases, 47 deaths, 2,679 resolved)


Newfoundland and Labrador 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,511 confirmed cases, 7 deaths, 1,462 resolved)


Yukon 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 696 confirmed cases, 8 death, 671 recovered)


Nunavut
(Total: 658 confirmed cases, 4 deaths, 653 resolved)


Northwest Territories
(Total: 499 confirmed cases, 1 death, 362 resolved)


Prince Edward Island 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 235 confirmed cases, 0 deaths, 230 resolved)
بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19