پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۲۰ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب سه شنبه، ۲۰ اکتبر، به ۲۰۳٬۵۲۱ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 95,216 confirmed (including 6,055 deaths, 80,468 resolved)
Ontario: 65,896 confirmed (including 3,053 deaths, 56,606 resolved)
Alberta: 22,996 confirmed (including 293 deaths, 19,500 resolved)
British Columbia: 11,687 confirmed (including 253 deaths, 9,753 resolved)
Manitoba: 3,491 confirmed (including 42 deaths, 1,703 resolved)
Saskatchewan: 2,439 confirmed (including 25 deaths, 1,987 resolved)
Nova Scotia: 1,097 confirmed (including 65 deaths, 1,026 resolved)
New Brunswick: 313 confirmed (including 3 death, 215 resolved)
Newfoundland and Labrador: 287 confirmed (including 4 deaths, 272 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 60 resolved)
Yukon: 17 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved), 3 presumptive
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 203,524 (3 presumptive, 203,521 confirmed including 9,793 deaths, 171,623 resolved)

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19