پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد بیکاری ها در آمریکا هفته گذشته رکورد شکست

هفته گذشته نزدیک به یک میلیون کانادایی برای دریافت بیمه بیکاری EI  اپلی کیشن پر کردند. در آمریکا هم این رقم بسیار بالا بود و به طوری که نزدیک به  3.3 میلیون آمریکایی برای بیمه بیکاری اپلای کردند.

توجه داشته باشید که در کانادا بسیاری از مردم برای مزایای دیگر هم اپلای خواهند کرد که منتظر باز شدن اپلی کیشن ها هستند; نظیر اپلی کیشن کمکهای اضطراری که افراد خویش فرما هم می توانند برای آن اپلای کنند.اینها همه نشاندهنده تاثیرات عمیقی است که ظهور ناگهانی ویروس کرونا بر اقتصاد کانادا، آمریکا و جهان گذاشته.

پر کردن 3.3 میلیون اپلی کیشن در یک هفته، در تاریخ یکصد سال گذشته آمریکا بی سابقه است.

رکورد قبلی تعداد تقاضاهای بیمه بیکاری در یک هفته – در آمریکا  به سال ۱۹۸۲ تعلق دارد که یک چهارم تعداد 3.3 میلیون هفته گذشته بود.

این تمامی ماجرا نیست. اقتصاددانان می گویند تعداد بیکاری ها در آمریکا از این پس شتاب بیشتری خواهد گرفت زیرا با قرار گرفتن اقتصاد آمریکا در مسیر رکود، و به احتمال زیاد رشد منفی ـ   depression  – بر تعداد کسانی که بیکار می شوند به شدت اضافه خواهد شد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19