پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد ابتلاها، بستری ها، تستها، واکسن ها در 24 ساعت گذشته

تعداد مبتلایان جدید انتاریو در روز پنجشنبه بار دیگر از سه هزار نفر تجاوز کرد. چند روزی بود که تعداد مبتلایان جدید زیر سه هزار نفر بود. تعداد مرگهای جدید نیز 62 نفر اعلام شد.

روز چهارشنبه تعداد افرادی که دوز اول واکسن را دریافت کردند 14.237 نفر بود که از روز قبل بیشتر بود. تاکنون 159 هزار نفر در انتاریو دوز اول واکسن را دریافت کرده اند.

ارقام جدید انتاریو

 • تعداد مبتلایان جدید: 3326 نفر
 • مجموع مبتلایان تا کنون: 230.000
 • تعداد مرگهای جدید: 62 نفر
 • مجموع مرگها تا کنون: 5189 نفر
 • تعداد واکسیناسیون دوز اول در 24 ساعت گذشته: 14237 نفر
 • مجموع افرادی که دوز اول واکسن را دریافت کرده اند: 159.021نفر

ارقام ابتلا های جدید به تفکیک شهر ها

 • تورنتو: 968 نفر
 • منطقه پیل: 572 نفر
 • منطقه یورک: 357 نفر
 • منطقه نیاگارا: 165 نفر
 • اتاوا: 144 نفر
 • همیلتون: 107 نفر
 • منطقه واترلو: 100 نفر

در بیمارستانها

تعداد افراد بستری در بیمارستانهای انتاریو روز پنجشنبه به 1657 نفر رسید که از این عده 388 نفر در بخشهای آی سی یو و 280 نفر متصل به ونتیلیتور بودند.

 • تعداد تسهای انجام شده در روز چهارشنبه: 71169 نفر
 • نرخ تستهای مثبت: 5.1 درصد
 • جمع افرادی که تا کنون واکسینه شده اند: 159.021 نفر

(منظور از 24 ساعت گذشته، تعداد ی است که در 24 ساعت گذشته به آمار انتاریو اضافه شده .)

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19