پربازید

ویدیو

کووید-19

تبعیض نژادی علیه کدام گروه از اقلیتهای کانادا بیشتر است؟

از هر ده سیاهپوست کانادایی هفت نفر می گویند که به طور معمول و یا به تناوب تبعیض نژادی را تجربه می کنند.

پژوهشگران دانشگاه یورک در انتاریو روز جمعه 21 می نتایج اولیه یک نظرسنجی را که در سطح کانادا برگزار شده منتشر کردند. در این پژوهش نظرات سیاهپوستان کانادایی درباره تجارب تلخ تبعیض و نژادپرستی پرسیده شده.

این پژوهش توسط دانشگاه یورک با همکاری بنیاد روابط نژادی کانادا در فاصله 21 مارچ تا 5 می انجام شده و در آن نظرات 5500 نفر که 1800 نفر آنها سیاهپوست بودند گردآوری شده.

نتایج مقدماتی پژوهش حاکی است که هفتاد درصد سیاهپوستانی که به سوالات جواب داده اند گفته اند به طور مرتب و یا گاه به گاه با تبعیض نژادی رو به رو هستند.

 در میان دیگران، این میزان کمتر است به طوری که نزدیک به نیمی از بومیان و دیگر اقلیتهای قومی چنین چیزی گفته اند.

از هر پنج سیاهپوست یکنفر به پژوهشگران گفته که در طول سال گذشته به طور غیر منصفانه توسط پلیس متوقف شده. این پژوهش در نوع خود منحصر به فرد است زیرا برای اولین بار، سیاهان از بقیه اقلیتها تفکیک شده اند.

در پژوهشهای گذشته معمولا اقوام مختلف ،از سیاهپوستان گرفته تا بومیان و غیره، همه در قالب ”اقلیتهای مرئی“ در یک گروه بررسی می شدند.

مشخصترین تبعیض را سیاهان در محیط کار تجربه می کنند به طوری که 96 درصد سیاهان شرکت کننده  در این پژوهش تبعیض در محیط کار را یک مشکل اساسی دانسته اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19