پربازید

ویدیو

کووید-19

بیمارستان نورث یورک یکی از بیمارستانهای برگزیده کالج جراحان آمریکا شناخته شد

بیمارستان نورث یورک جنرال تورنتو به خاطر کیفیت بالای جراحی هایش از سوی کالج جراحان آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت و یکی از بیمارستانهای برگزیده آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۰ شناخته شد.

کالج جراحان آمریکا American College of Surgeons یکی از معتبرترین نهادهای پزشکی جهان است. این کالج برنامه ویژه ای را برای بهبود کیفیت جراحی ها در سطح آمریکا و کانادا در دست اجرا دارد که بیمارستان نورث یورک جنرال تورنتو North York General Hospital یکی از شرکت کنندگان در این برنامه است.

کالج جراحان آمریکا هر سال تعدادی از بیمارستانها را بر اساس کیفیت کار و دستاوردهایشان برگزیده و مورد تقدیر قرار می دهد که امسال بیمارستان نورث یورک یکی از آنهاست.

رئیس بخش جراحی بیمارستان نورث یورک جنرال دریافت عنوان شایستگی را افتخاری برای تیم های جراحی این بیمارستان خواند.

این انتخاب بر اساس داده های مربوط به جراحی های سال ۲۰۲۰ صورت گرفته.

انتخاب کالج جراحان آمریکا در دو بخش انجام می گیرد: یکی در گروه همه جراحی ها all cases و دیگری در گروه جراحی های پر ریسک.

بیمارستان نورث یورک امسال در هر دو گروه به عنوان بیمارستانی با دستاوردهای شایسته شناخته شده.

دکتر لوید اسمیت Dr. Lloyd Smith رئیس بخش جراحی بیمارستان نورث یورک جنرال دریافت عنوان شایستگی را افتخاری برای تیم های جراحی این بیمارستان خواند و گفت جراحان این بیمارستان تلاش فراوان کرده اند تا این بیمارستان به فراتر از استانداردها دست پیدا کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19