پربازدید

ویدیوکووید-19

به پرستارهای کبک اختیارات بیشتری داده می شود

پزشکان کبک تصمیم گرفتند تقریبا پانصد نرس که به صورت Nurse Practitioner فعالیت می کنند اجازه دهند تشخیص بیماریها را به عهده بگیرند. 

نرسهای استان کبک مدتها بود خواهان چنین مجوزی بودند.

کالج پزشکان کبک جمعه گذشته رای مثبت داد تا این نرسها بتوانند مشکلات پزشکی رایج و برخی از بیماریهای مزمن نظیر دیابت و آسم را تشخیص داده و کارهای لازم را انجام دهند. 

به گزارش کندین پرس نرسهای کبک احتمالا از اواخر امسال می توانند از قدرت جدید خود استفاده کنند. 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19