پربازید

ویدیو

کووید-19

بستریها بیشتر شد، درصد تستهای مثبت کمتر

تعداد مبتلایان جدید انتاریو که روز سه شنبه به زیر 3500 نفر کاهش پیدا کرده بود روز چهارشنبه دوباره به بالای چهار هزار نفر پرید.

تعداد مبتلایان جدید در روز چهارشنبه 4212نفر و تعداد فوتی های جدید 32 نفر گزارش شد.

از مجموع این بیماران، 1249 نفر از تورنتو، 771 نفر از منطقه پیل و 386 نفر از منطقه یورک هستند. تعداد بستری ها در بیمارستانها همچنان رو به افزایش است و به 2335 نفر در صبح چهارشنبه رسید. از این تعداد 790 نفر در بخشهای مراقبت ویژه بستری هستند. 

ارقام انتاریو در 24 ساعت گذشته

ـ  مبتلایان جدید: 4212 نفر
ـ جمع  مبتلایان تاکنون: 429 هزار نفر
ـ  مرگهای جدید: 32 نفر
ـ جمع  مرگها تاکنون: 7789 نفر

–  افراد بستری در بیمارستانها: 2335 نفر ( از این فراد 790 در بخشهای آی سی یو بستری هستند که 566 نفر آنها به ونتیلیتور متصل هستند.)

-تعداد واکسن تزریق شده در روز سه شنبه: 136 هزار دوز

-تعداد کسانی که تا کنون هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند: 349  هزار نفر

-تعداد تستهای انجام شده در 24 ساعت گذشته: 51 هزار تست

-درصد پاسخهای مثبت:7.9 درصد

جمع تعداد کسانی که تا کنون به گونه های جدید مبتلا شده اند: 41715 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19