پربازید

ویدیو

کووید-19

بالای شصت و پنج ساله ها می پرسند: واکسن استرازنکا را بزنیم یا نزنیم؟

شصت و پنج سال به بالاها واکسن استرازنکا را بزنند یا نزنند؟ به این سوال مهم کانادایی ها جواب روشنی داده نشده. در حقیقت اختلاف نظر وجود دارد.

در حالی که چهار شنبه سوم مارچ  اولین محموله واکسن استرازنکا شامل پانصد هزار دوز وارد کانادا می شود  سوال بالا به طور جدی پرسیده می شود.

مراجع رسمی چه می گویند؟

وزارت بهداشت کانادا استفاده از واکسن استرازنکا را برای همه بزرگسالان  مورد تائید قرار داده. اما کمیته ملی مشورتی ایمن سازی این واکسن را برای بزرگسالان 65 سال به بالا توصیه ننمی کند. علتش  آنست که در مورد اثرات این واکسن روی افراد 65 سال به بالا اطلاعات اندکی وجود دارد.

از سوی دیگر هم وزارت بهداشت و هم کمیته ملی مشورتی هر دو بر این نکته توافق دارند که بهتر است برای افراد 65 سال به بالا از یکی از دو واکسن فایزر یا مدرنا استفاده شود.

صدای دیگر

در این میان دکتر سوپریا  شارما Dr. Superiya Sharma از مسئولان ارشد وزارت بهداشت می گوید 65 سال به بالا ها اگر می توانند زودتر واکسن استرازنکا را دریافت کنند بهتر است معطل نکنند و بزنند و منتظر یکی از دو واکسن فایرزیا مدرنا نمانند.

دکتر شارما چه گفت؟

دکتر سوپریا شارما مشاور ارشد وزارت بهداشت  روز چهارشنبه گفت هر دو آژانس (وزارت بهداشت و کمیته ملی مشورتی) معتقدند که هر جا میسر باشد بهتر است شهروندان ارشد یکی از دو واکسن مدرنا یا فایزر را بزنند زیرا در بررسی های کلینیکی مشخص شده که این دو واکسن برای محافظت از سالمندان در مقابل ویروس کرونا بیشتر موثر هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19