پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتخابات به شیوه جدید در لندن انتاریو

لندن انتاریو اولین منطقه در انتاریو شد که انتخابات شهرداری را به شکل جدید ranked Ballot system برگزار کرد.

به گزارش کندین پرس، همین موضوع سبب شد که شهروندان لندن در نیمه روز سه شنبه 23 اکتبر هنوز نمی دانستند شهردارشان کیست. 

در سیستم فوق، هر رای دهنده به سه نفر به عنوان انتخاب اول، انتخاب دوم، انتخاب سوم خود رای می دهد.

این سیستم برای شرایطی است که بیش از دو نفر کاندیدای یک پست باشند. در این صورت اگر هیچ کدام از کاندیداها قادر به کسب آرای حداقل 50 درصد رای دهندگان نشوند، آنگاه انتخاب های دوم و سوم محاسبه می شوند تا محبوب ترین کاندیدا مشخص شود. بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19