پربازید

ویدیو

کووید-19

امکان تمدید سوبسید دستمزدها توسط دولت ترودو

کمکهای دولت کانادا به بیزنسهای کوچک به آخر خط رسیده و صاحبان هزاران هزار بیزنس کوچک منتظرند ببینند که آیا دولت این کمکها را تمدید می کند یا خیر

در طول دوران پاندمی دولت فدرال به چند طریق به بیزنسهای کوچک کمک می کرد که شامل دو کمک اصلی زیر بود:

ـ سوبسید دستمزدها (CWES)
ـ سوبسید اجاره ها (CERS)

در سوبسید دستمزدها، دولت درصدی از حقوق و مزایای کارکنان بیزنسهای کوچک را به صورت سوبسید پرداخت می کرد (فقط به بیزنسهایی که درآمدشان نسبت به دوران قبل از پندمیک کاملاً کاهش یافته بود.)

این درصد بسته به میزان کاهش درآمد هر بیزنس از ۲۰ درصد تا ۷۵ درصد بوده است.

هم سوبسید دستمزدها و هم سوبسید اجاره ها از ۲۳ اکتبر به پایان می رسند. کریستا فریلند وزیر دارایی کانادا گفته است که دولت ممکن است این سوبسیدها را تمدید کند. به همین دلیل بیزنسهای کوچک با نگرانی منتظرند تا دولت به گفته اش عمل کند. بعضی از کارشناسان احتمال می دهند که دولت این سوبسیدها را تا ۲۰ نوامبر تمدید کند.

دولت کانادا تاکنون ۹۳ میلیارد دلار سوبسید دستمزدها به ۴.۵ میلیون بیزنس پرداخته است.

امید بیزنسها این است که دولت این سوبسیدها را حداقل تا پایان نوامبر تمدید کند. برای بعد از آن، دولت به تصویب قانون نیاز دارد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19