پربازدید

ویدیو

کووید-19

امدادگران در جستجوی دو ماهیگیر گمشده در آب بودند که زنی را نجات دادند

ناجیان پلیس در رودخانه اتاوا در حال یافتن دو ماهیگیر گمشده بودند که از گمشدن زنی در نقطه‌ای دیگر از رودخانه آگاه شده و توانستند وی را نجات دهند.

ماجرای غروب جمعه گذشته از آنجا آغاز شد که آب دو ماهیگیر را با خود برد. کسانی که شاهد این صحنه بودند پلیس را به کمک خواستند. امدادگران که سعی در یافتن دو ماهیگیر داشتند نیمه شب پیکر یکی از آن دو را پیدا کردند. سپس، در حالی که به دنبال پیدا کردن ماهیگیر دوم بودند از گمشدن زن آگاه شدند و توانستند وی را که به درختی شناور در آب چنگ انداخته بود نجات دهند.

تا نیمروز یکشنبه از سرنوشت ماهیگیر دوم اطلاعی در دست نبود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19