پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش تدریجی پذیرش تقاضاهای پناهندگی به کانادا

تعداد تقاضاهای پناهندگی به کانادا که برایشان پرونده تشکیل شده به تدریج در حال افزایش است.

تازه ترین آمار وزارت مهاجرت نشان می دهد که در ماه جون برای 1500 تقاضای پناهندگی پرونده تشکیل شده. این تعداد در ماه می 1400 نفر بود.

در ماه جون بعد از مدتی وقفه، دوباره کار تشکیل پرونده برای متقاضیان در فرودگاهها شروع شد. تعدادی پرونده نیز در بنادر کشور تشکیل شده.

در همین حال، 32 نفر نیز هنگام ورود زمینی از آمریکا توسط پلیس آرسی ام پی متوقف شدند. این تعداد در ماه می 21 نفر بود.

بیشتر بخوانید:

 بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19