پربازدید

ویدیو

کووید-19

اشتباه آماری در تعداد کسانی که هر دو دوز را دریافت کرده اند

بعد از ده روز روند کاهشی، تعداد مبتلایان جدید کووید در انتاریو دوباره  رو به افزایش گذاشت.

در 24 ساعت صبح چهارشنبه  تا صبح پنجشنبه 28 ژانویه، ت 2093 بیمار  و 56 مرگ جدید در انتاریو گزارش شد.

تعداد واکسن های تزریق شده

انتاریو اعلام کرد که در شمارش افرادی  که تا کنون هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند اشتباه شده.

روز گذشته اعلام شده بود که تا کنون 96459 نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند ولی تعداد درست 55286 نفر است. علت اشتباه در تعداد کسانی که تا کنون هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند، دوباره محاسبه شدن بعضی از آمار بوده. اما تعداد کلی واکسنهای تزریق شده درست بوده است.

ارقام انتاریو در روز پنجشنبه

 • تعداد مبتلایان جدید: 2093 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون: 262.463 نفر
 • تعداد مرگهای جدید: 56 نفر
 • جمع مرگها تا کنون: 6014 نفر
 • تعداد واکسنهای تزریق شده: 11910 دوز در 24 ساعت گذشته
 • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 317.240 دوز
 • جمع کسانی که تا کنون هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند: 55286 نفر
 • تعداد تستهای انجام شده در 24 ساعت گذشته: 64700
 • نرخ تستهای مثبت:  3.3 درصد

ارقام جدید به تفکیک شهر ها

 • تورنتو: 700 نفر
 • منطقه پیل: 331 نفر
 • منطقه یورک: 228 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19