پربازدید

ویدیو

کووید-19

ارقام جدید کرونا در انتاریو ـ یکشنبه ۲۴ ژانویه

روز یکشنبه، بیست و چهارم ژانویه ۲۴، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۲۴۱۷ نفر ۵۰ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۲۴۱۷ مبتلای جدید، ۷۸۵ نفر از تورنتو، ۴۰۴ نفر از منطقه پیل، ۲۱۵ نفر از منطقه یورک و ۱۲۱ نفر از نیاگارا هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۲۴۱۷ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۲۵۵۰۰۲ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۵۰ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۵۸۰۳ نفر
ـ تعداد تستهای انجام شده در روز یکشنبه: ۴۸۹۰۰ تست
ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در روز یکشنبه: ۴۴۲۷ دوز
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: ۲۸۰۵۷۳ دوز
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانهای انتاریو در روز یکشنبه: ۱۴۳۶ نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19