پربازدید

ویدیوکووید-19

احتمال افزایش نرخ بهره در کانادا

گردهمایی دو روزه فدرال رزرو آمریکا از روز سه شنبه شروع شد و چهارشنبه پایان می یابد. سرمایه گذاران فکر می کنند فدرال رزرو نرخ بهره پایه در آمریکا را از 1.75 درصد کنونی به دو درصد افزایش دهد.

در این صورت احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در آینده نزدیک بیشتر شده است. 

نرخ بهره پایه در کانادا در حال حاضر 1.25 درصد است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19