پربازدید

ویدیو

کووید-19

اتوبوسهای مدارس اتاوا به دوربین مجهز می شوند

در پایتخت کانادا، بعضی از رانندگان به مقررات مربوط به اتوبوس مدارس بی توجهی می کنند. به همین دلیل، اتاوا می خواهد اتوبوس مدارس را به دوربین مجهز کند تا خطای رانندگان خاطی ثبت شود و نتوانند بدون جریمه به این قانون شکنی ادامه دهند.

مطالعه ای که طی دو ماه در سال ۲۰۱۶ روی این قضیه انجام شد مشخص کرد که به طور متوسط روزی پنج اتومبیل وقتی به اتوبوس متوقف شده مدرسه می رسند، توقف نمی کنند و بی اعتنا به مقررات از کنار آن می گذرند.

برنامه مجهز کردن اتوبوس مدارس به دوربین قرار است این هفته با حضور جیم واتسون شهردار اتاوا و مقامات دیگر رسما آغاز شود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19