پربازید

ویدیو

کووید-19

آیا خیریه های اسلامی در کانادا غیر منصفانه حسابرسی می شوند؟

ائتلافی از سازمانهای دفاع از آزادیهای مدنی می گوید یک بخش مخفی از اداره مالیات کانادا به طور غیر منصفانه خیریه های اسلامی را مورد ممیزی Audit قرار داده.

به گزارش کندین پرس گروه بین المللی آزادیهای مدنی به نام International Civil Liberties Monitoring Group گزارشی بیرون داده که در آن می گوید بخش بررسی و تحلیل اداره مالیات کانادا برای انجام این حسابرسیها با آژانسهای امنیت ملی کانادا همکاری می کند و نظارت مستقلی بر آن وجود ندارد.

در این گزارش آمده که هفتاد و پنج درصد سازمانهایی که بین سالهای 2008 تا 2015، پس از انجام حسابرسی، مجوز خیریه شان باطل شده خیریه های اسلامی بوده اند، این در حالی است که تا کنون حتی یکی از آنها متهم به اقدامات مالی تروریستی نشده.

در پاسخ به این گزارش، اداره مالیات کانادا گفت حسابرسی از خیریه ها را به صورت گزینشی و بر اساس دین یا مذهب خاص انجام نمی دهد.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19