پربازید

ویدیو

کووید-19

آمار و ارقام کرونا در انتاریو ـ یکشنبه ۱۲ سپتامبر

 • مبتلایان جدید: ۷۸۴ نفر
 • ۶۰۲ نفر از این عده واکسن نزده اند و ۱۸۲ نفر کاملا واکسینه هستند
 • جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۵۷۴۶۱۹ نفر
 • فوتی های جدید: ۶ نفر
 • جمع فوتی ها تاکنون: ۹۶۱۱ نفر
 • جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۵۵۸۷۵۹ نفر
 • افراد بستری در بیمارستانها: ۲۸۹ نفر (۴۲ نفر از این تعداد کاملا واکسینه هستند)
 • افراد بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۱۸۴ نفر (۱۰۷ از این تعداد متصل به ونتیلاتور هستند)
 • تعداد تست های انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته: ۲۳۶۲۵ تست
 • جمع تست های انجام شده در انتاریو از اول پاندمی تاکنون: بیش از ۱۷.۵ میلیون تست
 • تعداد واکسن های تزریق شده در ۲۴ ساعت گذشته: ۲۹۱۸۲ دوز
 • جمع تعداد واکسن های تزریق شده تاکنون: کمی بیش از ۲۱ میلیون دوز
 • درصد ۱۲ سال به بالاها که هر دو دوز واکسن را زده اند: ۷۸ درصد
 • درصد ۱۲ سال به بالاها که یک دوز واکسن را زده اند: ۸۴ درصد
تعداد مبتلایان به تفکیک سن و جنسیت:
 • تعداد مبتلایان مرد: ۲۸۶۳۷۹ نفر (۴۹.۸۴ درصد)
 • تعداد مبتلایان زن: ۲۸۴۲۵۷ نفر (۴۹.۴۷ درصد)
 • تعداد مبتلایان و فوتی های زیر ۲۰ سال: ۹۵۱۲۳ ابتلا ، ۵ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۲۰ تا ۲۹ سال: ۱۲۲۶۳۵ نفر ، ۲۸ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۳۰ تا ۳۹ سال: ۹۴۲۰۲ نفر ، ۶۶ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین۴۰ تا ۴۹ سال: ۸۱۹۴۳ نفر ، ۱۵۵ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین۵۰ تا ۵۹ سال: ۸۰۱۱۱ نفر ، ۴۸۵ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۶۰ تا ۶۹ سال: ۵۰۰۵۹ نفر ، ۱۱۲۵ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۷۰ تا ۷۹ سال: ۲۴۸۳۸ نفر ، ۱۹۹۴ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۸۰ تا ۸۹ سال: ۱۶۸۵۴ نفر ، ۳۲۵۵ فوتبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19