پربازدید

ویدیوکووید-19

آمار جدید کرونا در انتاریو

جدیدترین آمار کرونا در استان انتاریو تا نیمروز جمعه پنجم جون به شرح زیر است:

ـ تعداد مبتلایان جدید در 24 ساعت گذشته: 344  نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: 29747  نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: 15 نفر

ـ جمع تعداد درگذشتگان: 2372 نفر

ـ تعداد افراد بهبود یافته: 23583 نفر

ـ تعداد تست‌های انجام شده در روز پنجشنبه: 22730 نفر

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19