پربازدید

ویدیو

کووید-19

آزمایش گسترده واکسن فایزر روی زنان حامله

کمپانی فایزر در آستانه شروع برنامه گسترده ای است تا میزان تاثیر واکسن کووید روی زنان حامله را مشخص کند.

در این برنامه واکسن فایزر در بازه زمانی 24 هفته تا 34 هفته بعد از شروع حاملگی به زنان تزریق می شود. چهار هزار زن حامله در این آزمایش شرکت دارند که به دو هزار نفر آنان واکسن واقعی فایزر و به دو هزار نفر دیگر واکسن ظاهری Placebo تزریق می شود. اما هیچ یک از زنان تا پس از حاملگی نخواهند دانست که واکسن حقیقی دریافت کرده اند یا واکسن ظاهری. مادران کمی بعد از زایمان آگاه خواهند شد که ایا واکسن واقعی دریافت کرده اند یا واکسن غیر واقعی.

ان دسته از زنانی که واکسن ظاهری  دریافت کرده باشند، پس از زایمان می توانند تصمیم بگیرند که واکسن واقعی را بزنند یا خیر.

هدف اصلی این ازمایش بررسی اثار واکسن فایزر روی زنان حامله در بازه زمانی 24 تا 34 هفتگی حاملگی آنان است – و نوزادی که در شکم دارند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19