پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار مبتلایان کووید در انتاریو

تعداد مبتلایان جدید کووید در انتاریو همچنان رو به کاهش است. روز دو شنبه انتاریو خبر از شناسایی 1265 ابتلای جدید داد. تعداد مرگها ی جدید نیز رو به کاهش است. روز دوشنبه 33 مرگ جدید ناشی از کووید گزارش شد. روز دوشنبه 901 نفر از بیماران کووید در بیماستانها بستری بودند که 335 نفرشان در بخشهای آی سی یو به سر می بردند. 226 نفر از بیماران به دستگاه ونتیلیتور متصل بودند. تا کنون 386,171 دوز واکسن در انتاریو تزریق شده.

ارقام جدید انتاریو

  • تعداد مبتلایان جدید: 1265 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 279,472 نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 33 نفر
  • جمع مرگها تا کنون: 6538 نفر
  • تعداد واکسنهای تزریق شده تا کنون: 286.171 دوز
  • تعداد تستهای انجام شده در روز یکشنبه: 28303 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 901 نفر ( 335 نفر از این افراد در بخشهای آی سی یو و 226 نفر متصل به ونتیلیتور هستند.)
  • از 1265 مبتلای جدید، 421 نفر از تورنتو، 256 نفر از منطقه پیل و 130 نفر از منطقه یورک هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139557بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19