پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار مبتلایان کووید در انتاریو

روز شنبه ۱۰ اپریل، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۳۸۱۳ نفر و ۱۹ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۳۸۱۳ مبتلای جدید ۹۷۳ نفر از تورنتو، ۶۶۹ از منطقه پیل، ۴۴۲ نفر از منطقه یورک، ۲۸۹ نفر از اتاوا و ۲۸۱ نفر از منطقه دورهام هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۳۸۱۳ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۳۸۲۱۵۲ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۱۹ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۷۵۳۱ نفر
ـ جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۳۴۳۶۲۲ نفر  (۸۹.۹ درصد کل مبتلایان تاکنون)
ـ تعداد تستهای انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته: بیش از ۶۱۴۰۰ تست
ـ جمع تعداد تستهای انجام شده در انتاریو تاکنون: بیش از ۱۳ میلیون تست (رقم دقیق: ۱۳۰۹۱۹۸۱ تست)
ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰۴۷۸۳ دوز
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: بیش از ۳ میلیون دوز (رقم دقیق: ۳۰۴۴۹۴۹ دوز)
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانهای انتاریو در روز شنبه: ۱۵۲۴ نفر (۵۸۵ نفر از این افراد در بخشهای آی سی یو و ۳۸۴ نفر متصل به ونتیلیتور هستند.)

تعداد مبتلایان به تفکیک سن و جنسیت

ـ تعداد مبتلایان مرد: ۱۸۹۲۷۲ نفر
ـ تعداد مبتلایان زن: ۱۹۰۶۶۸ نفر
ـ تعداد مبتلایان زیر ۱۹ سال: ۵۶۴۵۶ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۲۰ تا ۳۹ سال: ۱۴۰۲۲۰ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین۴۰ تا ۵۹ سال: ۱۰۹۷۸۸ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۶۰ تا ۷۹ سال: ۵۳۵۳۲ نفر
ـ تعداد مبتلایان بالای ۸۰ سال: ۲۲۰۷۱ نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19