پربازدید

ویدیو

کووید-19

آتش نشانان بریتیش کلمبیا خسته شده اند

در حال حاضر بیش از 3800 مامور آتش نشان محلی و بیش از پانصد آتش نشان از استانهای دیگر مشغول خاموش کردن آتش سوزی های جنگلی در بریتیش کلمبیا هستند.

اما این ماموران فداکار خسته شده اند زیرا هفته هاست که مشغول اطفای حریق در مناطق مختلف این استان هستند. تاد نسمن Todd Nessman مدیر عملیاتی سرویس مبارزه با آتش سوزیهای جنگلی بریتیش کلمبیا می گوید تعداد لغزیدنها، افتادنها و دیگر حوادث جدی میان این آتش نشان زیاد شده و این سازمان اوضاع را زیر نظر دارد تا ایمنی آتش نشانان به خطر نیفتد. آتش سوزیهای جنگلی در بریتیش کلمبیا از دو ماه پیش شروع شد که عامل آن گرم شدن بی سابقه هوا بود. تعداد این آتش سوزیها گاهی به چند صد مورد رسید. احتمال گرم تر شدن مجدد هوا در روزهای آینده، نگرانی از وقوع آتش سوزیهای جدید را بیشتر کرده. 

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153730بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19