ایران

«رفقا من برا تعطیلات به تهران رفته بودم.»

چه بینی قشنگی!

ایـوان تورگنیف نویسنده معروف روسی می گفت: «در دنیا چیزی زیباتر از خنده های جوانی وجود ندارد، حتی اگر بی دلیل باشند.» شما هم…