کانادا

Beverley-McLachlin

عدم دسترسی کانادایی های کم درآمد به خدمات قضایی

دسترسی داشتن به سیستم قضایی و دادگستری، یکی از نیازهای مبرم مردم است. بخصوص در دوران کنونی، باتوجه به ساختار زندگی صنعتی و مدرن، این نیاز از همیشه بیشتر است. اما کانادایی ها تا چه حد به سیستم قضایی دسترسی دارند و با چه سهولت و یا دشواری به آن دست پیدا می کنند؟