انتخابات

Cover

انتخاب کاندیدای لیبرال، یکشنبه 7 سپتامبر در هتل شرایتون ریچموندهیل لیبرال های ریچموندهیل کاندیدای فدرال خود را برمی گزینند

بیش از یکسال از کارزار انتخابات درون حزبـی حزب لیبرال در حوزه ریچموندهیل می گذرد. اعضا شاخه ریچموندهیل حزب لیبرال یکشنبه نماینده خود را…