shahname-women

زنان شاهنامه: بهرام گور و همسر نیکو نهاد پالیزبان

35ـ همسر نیکو نهاد پالیزبان (در داستان پادشاهی بهرام گور: کشتن بهرام اژدها را و رفتن او به خانه دهقان) چون خورشید چادر تاریکی شب را از هم درید و روی خود را به جهانیان بنمود زن میزبان با شوهر خود گفت تو مقداری تخم برای بذر به...

زنان شاهنامه: بهرام گور و همسر نیکو نهاد پالیزبان

35ـ همسر نیکو نهاد پالیزبان (در داستان پادشاهی بهرام گور: کشتن بهرام اژدها را و رفتن او به خانه دهقان) هر بهار بهرام گور عازم نخجیرگاه می شد. به او خبر دادند بهار رسیده و زمین چون بهشت شده و دشت و صحرا پر از گور و آهو گردیده....

زنان شاهنامه: زن جادو در هفت خوان اسفندیار

33ـ زن جادو در هفت خوان اسفندیار (در داستان هفت خوان اسفندیار: خوان چهارم کشتن اسفندیار زن جادو را) در شبی تاریک اسفندیار رویین تن سپاه می راند تا هنگامی که اشعه زرین خورشید کلاه خود را برداشت و زمین را روشن ساخت و آفتاب...

زنان شاهنامه : زن جادو در هفت خوان رستم

32ـ زن جادو در هفت خوان رستم (در داستان هفت خوان رستم: خوان چهارم، کشتن رستم زن جادو را) جهان پهلوان رستم دستان در سفر به مازندران و نجات شاه ایران و پهلوانان در خوان چهارم به مکانی زیبا و پر از درخت و گیاه می رسد. پهلوان...

زنان شاهنامه: بانوی چاچ همسر نوشیروان

31ـ بانوی چاچ همسر نوشیروان (در داستان پادشاهی نوشیروان: خواب دیدن نوشیروان و گزارش کردن بوزرجمهر آن را و در قسمت بزم نخستین نوشیروان با دانایان و پند گفتن بوزرجمهر) شبی انوشیروان خواب دید نزدیک تخت پادشاهی او درختی...

زنان شاهنامه: زنان شهر هروم و پادشاهی اسکندر

30ـ زنان شهر هروم (در داستان پادشاهی اسکندر: رسیدن اسکندر به شهر زنان و دیدن او شگفتی ها را) اسکندر مقدونی در جهانگیری خود به شهری می رسد که اهالی آن شهر تماما زن بوده اند و اسکنـدر نـامـه ای بـه سـران زنـان شهـر می نویسد و...

زنان شاهنامه: کنیزک ناجی شاپور

27ـ همسران و پرستندگان کیخسرو (در داستان جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب: بدرود کردن کیخسرو کنیزکان را ) چون هنگام ناپدید شدن کیخسرو نزدیک شد با بانوان و پرستندگان خود وداع نموده و به آنها اندرز می دهد. حکیم بلندپایه و...

زنان شاهنامه: بیژن و منیژه

26ـ دایه منیژه (در داستان بیژن و منیژه: رفتن منیژه به جشنگاه و آمدن بیژن به خیمه منیژه) این زن رابط بین منیژه و بیژن، دو دلداده است. چون بیژن به فرمان کیخسرو برای از بین بردن گرازان به دشت ارمانیان رفت و گرازان را تمامی از...

زنان شاهنامه: فرود و جریره

25ـ پرستندگان فرود (در داستان پادشاهی کیخسرو: کشته شدن فرود) فرود فرزند سیاوش بود و مادرش جریره نام داشت. جریره دختر افراسیاب بود. افراسیاب نسبت به فرود کینه داشت. پیران برای اینکه فرود نوه افراسیاب از آسیب در امان باشد او...

زنان شاهنامه: از تهمینه تا سودابه

21ـ همراهی سه بت روی در عروسی زال و رودابه (در داستان پادشاهی منوچهر: خشم گرفتن مهراب بر سیندخت) سیندخت همسر مهراب کابلی مادر رودابه از همسرش اجازه گرفت که پیش سام سوار برود. در این راه سه بت روی او را همراهی کردند. استاد...

زنان شاهنامه: ماجرای اختراع بازی شطرنج

20ـ مادر گو و طلحند (در داستان پادشاهی نوشیروان: گفتار در پیدا شدن شطرنج) جمهور فرمانروای هندوستان درگذشت و برادر او «مای» را پادشاه کردند. او همسر برادر را به زنی گرفت. زن از هر دو همسر دو فرزند به نام های «گو» و «طلحند» به...

زنان شاهنامه: دختر خاقان چین همسر بهرام چوبینه

18ـ دختر خاقان چین همسر چوبینه (در داستان پادشاهی خسروپرویز: کشتن بهرام چوبینه شیر را و دادن خاقان دختر خود را به او) پس از شکست خوردن بهرام چوبینه از خسرو پرویز، بهرام فرار کرد به خاقان چین پناه برد. بهرام نزد خاقان چند...

زنان شاهنامه: دختر خاقان چین

6ـ دختر خاقان چین همسر نوشیروان (در داستان پادشاهی انوشیروان: فرستادن نوشیروان مهران ستاد را برای دیدن و آوردن دختر خاقان) نوشیروان تصمیم داشت که با خاقان چین نبرد کند. خاقان که در خود تاب مقاومت نمی دید با خود اندیشید که...

زنان شاهنامه: سرگذشت دختران آسیابان و بهرام گور

4ـ دختران آسیابان که همسر بهرام گور شدند (در داستان پادشاهی یزدگرد: به زنی گرفتن بهرام دهقان آسیابان را) بهرام گور اغلب به شکار می رفت و علاقه مفرطی به این کار داشت. یکی از این روزها که به شکار رفته بود به آسیابی رسید و دید...

زنان شاهنامه: مادر شاپور اول

9ـ دختر اردوان چهارم پادشاه اشکانی و همسر اردشیر مادر شاپور اول (در داستان پادشاهی اردشیر بابکان: سرگذشت اردشیر با دختر اردوان) چون اردشیر بر اردوان پیروز گشت سپاک یار، سردار ایرانی که دوست اردشیر بود، به او سفارش کرد که...

زنان شاهنامه: زنان بدون نام

ـ دختر ساسان مادر اردشیر بابکان (در داستان اشکانیان: زاده اردشیر بابکان و سرگذشت او با اردوان) چون بابک دانست که ساسان نواده بهمن پادشاه کیانی می باشد دختر خود را بدو داد. پس از چندی از دختر بابک پسری به دنیا آمد به نام...

زنان شاهنامه: زنان بدون نام

6ـ دو دختر قیصر روم (در داستان پادشاهی لهراسب: خواستن میرین دختر دوم قیصر روم را) این دو دختر یکی همسر میرین و دیگری همسر اهرن شدند. یکی رومئی بود میرین بنام سرافراز با گنج و با رای و کام این میرین خواستار دختر دوم گردید:...

زنان شاهنامه: دختر ایرج، همسر سام، مادر سیاوش

1ـ دختر ایرج مادر منوچهر از ماه آفرید (در داستان پادشاهی فریدون: زادن منوچهر از مادرش) حکیم فردوسی در این باره می سراید: یکی خوب چهره پرستنده دید کجا نام او بود ماه آفرید چو هنگامه زادن آمد پدید یکی دختر آمد ز ماه...

زنان شاهنامه: همای همسر بهمن پادشاه ایران

41ـ همای Homay (همسر بهمن پادشاه ایران) (در داستان پادشاهی همای: گذاشتن همای پسر خود داراب را در صندوقی به دریای فرات و در قسمت شناختن همای پسر را) همای (چهره آزاد) یکی از چهره های نادر کتاب شاهنامه حکیم والامقام فردوسی نامدار...

زنان شاهنامه: ناهید و همای

39ـ ناهید Nahid (دختر فیلیپ پادشاه مقدونیه، همسر دارا پادشاه ایران) (در داستان پادشاهی داراب: رزم داراب با فیلقوس و به زنی گرفتن دخترش را) این بانو بنا به اشعار حکیم فردوسی دختر فیلیپ پادشاه مقدونیه و همسر دارا پادشاه ایران...

منیژه دختر افراسیاب در شاهنامه جایگاه ویژه ای دارد. داستان منیژه شیرین و بلند است. این داستان را در سه قسمت تقدیم تان می کنیم: قسمت اول و دوم را هفته های گذشته برایتان درج کردیم و اینک قسمت سوم و پایانی آن: 38ـ منیژه Manizheh...

زنان شاهنامه : منیـژه ۲

منیژه دختر افراسیاب در شاهنامه جایگاه ویژه ای دارد. داستان منیژه شیرین و بلند است. این داستـان را در سـه قسمـت تقدیم تان می کنیم: قسمت اول را هفته گذشته برایتان درج کردیم و اینک قسمت دوم: 38ـ منیژه Manizeh (دختر افراسیاب، همسر...

زنان شاهنامه: منیژه ۱

38ـ منیژه Manizeh (دختر افراسیاب، همسر بیژن) در داستان بیژن با منیژه: رفتن بیژن به جنگ گرازان، رفتن بیژن به جشنگاه منیژه و آمدن بیژن به خیمه منیژه. اکنون من داستان زنی فداکار و عاشقی جان سوز و بی قرار را برای شما بیان می کنم....

زنان شاهنامه: ماه آفرید و مریم

36ـ ماه آفرید Mahafarid (مادربزرگ منوچهر شاه، کنیز و همسر ایرج) در داستان پادشاهی فریدون: گفتار اندر زادن ایرج ماه آفرید کنیز و همسر ایرج و مادربزرگ منوچهر شاه است. فریدون پس از مرگ پسر عزیزش ایرج در شبستان او کاوش نموده...

زنان شاهنامه: مالکه

35ـ مالکه Maleke (دختر طایر عرب، همسر شاپور ذوالاکتاف) در داستان پادشاهی شاپور اورمزد ملقب به ذوالاکتاف: بردن طایر عرب دختر نرسی را و رفتن شاپور به رزم او به یمن و عاشق شدن دخترش بر شاپور. این بانو دختر طایر عرب بود که همسر...

زنان شاهنامه: گلشهر و گلنار

33ـ گلشهر Golshahr (مادر جریره همسر پیران ویسه) در داستان رستم و سهراب: به زنی دادن پیران دختر خود را به سیاوش. این بانو همسر پیران ویسه، وزیر با تدبیر افراسیاب، و مادر جریره همسر سیاوش است. حکیم خردمند فردوسی طوسی در داستان...

زنان شاهنامه: گردیه

32ـ گردیه Gordiye (خواهر بهرام چوبینه، همسر خسرو پرویز ساسانی) در داستان هرمز و نوشیروان: سگالش بهرام با بزرگان در پادشاهی و پند دادن گردیه خواهرش او را در داستان پادشاهی خسرو پرویز و در قسمت فرستادن خاقان تبرگ را با لشکر از پس...

زنان شاهنامه: گُردآفرید

31ـ گُردآفرید gordafarid (دختر کژدهم، خواهر هژبر) در داستان رزم کردن کاووس با شاه هاماوران: رزم سهراب با گردآفرید. این بانو دختر کژدم و خواهر هژبر دو سردار ایران و نگهبانان دژ سفید در مرز ایران و توران می باشد. درباره این بانوی...

زنان شاهنامه : کتایون

30ـ کتایون Katayun (دختر قیصر روم، همسر گشتاسب، مادر اسفندیار رویین تن) در داستان پادشاهی لهراسب: داستان کتایون دختر قیصر. دختر قیصر روم همسر گشتاسب پادشاه کیانی و مادر اسفندیار رویین تن است. فردوسی طوسی شاعر حماسه سرای ایران...

قیدافه پادشاه اندلس

29ـ قیدافه Qaydafe (پادشاه اندلس در زمان اسکندر) در داستان پادشاهی اسکندر: نامه اسکندر به قیدافه پادشاه اندلس و پاسخ آن.در زمان اسکندر در اندلس زنی به نام قیدافه پادشاهی می کرد. او زنی دانا و هوشیار و سنجیده بود و با رغبت به...

فغستان

جمال الدین حائری در سال 1293 در ساری متولد شد. او شاهنامه خوانی را در 5 سالگی نزد برادر بزرگترش آغاز کرد. او این کتاب را در سال 1370 نوشت اما کتاب در تابستان 1383 برای اولین بار به چاپ رسید. جمال الدین حائری چند سال پیش درگذشت. پسر...

فرنگیـس

جمال الدین حائری در سال 1293 در ساری متولد شد. او شاهنامه خوانی را در 5 سالگی نزد برادر بزرگترش آغاز کرد. او این کتاب را در سال 1370 نوشت اما کتاب در تابستان 1383 برای اولین بار به چاپ رسید. جمال الدین حائری چند سال پیش درگذشت. پسر...

زنان شاهنامه: فـرانــک

جمال الدین حائری در سال 1293 در ساری متولد شد. او شاهنامه خوانی را در 5 سالگی نزد برادر بزرگترش آغاز کرد. او این کتاب را در سال 1370 نوشت اما کتاب در تابستان 1383 برای اولین بار به چاپ رسید. جمال الدین حائری چند سال پیش درگذشت. پسر...

شیـرین

جمال الدین حائری در سال 1293 در ساری متولد شد. او شاهنامه خوانی را در 5 سالگی نزد برادر بزرگترش آغاز کرد. او این کتاب را در سال 1370 نوشت اما کتاب در تابستان 1383 برای اولین بار به چاپ رسید. جمال الدین حائری چند سال پیش درگذشت. پسر...

شهــرو

جمال الدین حائری در سال 1293 در ساری متولد شد. او شاهنامه خوانی را در 5 سالگی نزد برادر بزرگترش آغاز کرد. او این کتاب را در سال 1370 نوشت اما کتاب در تابستان 1383 برای اولین بار به چاپ رسید. جمال الدین حائری چند سال پیش درگذشت. پسر...

زنان شاهنامه: شنبلید و شهرناز

21ـ شنبلید Shanbalid (دختر کهین برزین کشاورز و همسر بهرام گور) در داستان پادشاهی یزدگرد: رفتن بهرام به نخجیر و خواستنش دختر دهقان برزین را.این زن دختر کهین برزین کشاورز و همسر بهرام گور است. حکیم عالیقدر فردوسی طوسی درباره این...

زنان شاهنامه: سیندخت مادر رودابه (رودابه مادر رستم) ـ ۲

جمال الدین حائری در سال 1293 در ساری متولد شد. او شاهنامه خوانی را در 5 سالگی نزد برادر بزرگترش آغاز کرد. او این کتاب را در سال 1370 نوشت اما کتاب در تابستان 1383 برای اولین بار به چاپ رسید. جمال الدین حائری چند سال پیش درگذشت. پسر...

زنان شاهنامه: سیندخت مادر رودابه (رودابه مادر رستم) ـ 1

جمال الدین حائری در سال 1293 در ساری متولد شد. او شاهنامه خوانی را در 5 سالگی نزد برادر بزرگترش آغاز کرد. او این کتاب را در سال 1370 نوشت اما کتاب در تابستان 1383 برای اولین بار به چاپ رسید. جمال الدین حائری چند سال پیش درگذشت. پسر...

زنان شاهنامه: سوسن رامشگر (قسمت دوم و پایانی)

جمال الدین حائری در سال 1293 در ساری متولد شد. او شاهنامه خوانی را در 5 سالگی نزد برادر بزرگترش آغاز کرد. او این کتاب را در سال 1370 نوشت اما کتاب در تابستان 1383 برای اولین بار به چاپ رسید. جمال الدین حائری چند سال پیش درگذشت. پسر...