برچسب: Javanan Zire Aftab

قسمت چهل و چهارم: دیلایلای

قسمت چهل و چهارم: دیلایلای

زمینای خاکی نیرو هوایی، فلکه دوم، خیابون سوم، صد دستگاه، چارصد دستگاه، ایستگاه حموم، سه را شکوفه، میدون ژاله، چارراه ...

قسمت چهل و سوم: چه گوارا

قسمت چهل و سوم: چه گوارا

زمینای خاکی نیرو هوایی، فلکه دوم، خیابون سوم، صد دستگاه، چارصد دستگاه، ایستگاه حموم، سه را شکوفه، میدون ژاله، چارراه ...

قسمت چهل و دوم: مناظره

قسمت چهل و دوم: مناظره

زمینای خاکی نیرو هوایی، فلکه دوم، خیابون سوم، صد دستگاه، چارصد دستگاه، ایستگاه حموم، سه را شکوفه، میدون ژاله، چارراه ...

قسمت چهلم: قد بلندای کلاس

قسمت چهلم: قد بلندای کلاس

زمینای خاکی نیرو هوایی، فلکه دوم، خیابون سوم، صد دستگاه، چارصد دستگاه، ایستگاه حموم، سه را شکوفه، میدون ژاله، چارراه ...

قسمت سی و نهم: کاوه و پیروز

قسمت سی و نهم: کاوه و پیروز

زمینای خاکی نیروی هوایی، فلکه دوم، خیابان سوم، صد دستگاه، چهارصد دستگاه، ایستگاه حموم، سه راه شکوفه، میدون ژاله، چهارراه ...

قسمت سی و ششم: مدرسه آمریکایی ها

قسمت سی و ششم: مدرسه آمریکایی ها

زمینای خاکی نیروی هوایی، فلکه دوم، خیابان سوم، صد دستگاه، چهارصد دستگاه، ایستگاه حموم، سه راه شکوفه، میدون ژاله، چهارراه ...

قسمت سی و پنجم:  Made In U.S.A

قسمت سی و پنجم: Made In U.S.A

زمینای خاکی نیروی هوایی، فلکه دوم، خیابان سوم، صد دستگاه، چهارصد دستگاه، ایستگاه حموم، سه راه شکوفه، میدون ژاله، چهارراه ...

قسمت سی و چهارم: هدف شماره 3

قسمت سی و چهارم: هدف شماره 3

زمینای خاکی نیروی هوایی، فلکه دوم، خیابان سوم، صد دستگاه، چهارصد دستگاه، ایستگاه حموم، سه راه شکوفه، میدون ژاله، چهارراه ...

قسمت سی و سوم: آقای مددی

قسمت سی و سوم: آقای مددی

عباس مرغی با آفتابه مسی کف بازارچه آب پاشید. مشد احمد به سر و گوش خرش دست کشید. بروجردی گونی ...

قسمت سی و یکم:  15 خرداد

قسمت سی و یکم: 15 خرداد

عباس مرغی با آفتابه مسی کف بازارچه آب پاشید. مشد احمد به سر و گوش خرش دست کشید. بروجردی گونی ...

قسمت بیست و هشتم: سینما

قسمت بیست و هشتم: سینما

عباس مرغی با آفتابه مسی کف بازارچه آب پاشید. مشد احمد به سر و گوش خرش دست کشید. بروجردی گونی ...

قسمت شانزدهم: هُمـا

قسمت شانزدهم: هُمـا

جوانان زیر آفتاب! یادتان می آید؟ زری دختر همسایه با بازوان لختش... مینو خواهر رضا با آن بینی قلمی و ...

قسمت چهاردهم: پدر

قسمت چهاردهم: پدر

جوانان زیر آفتاب! یادتان می آید؟ زری دختر همسایه با بازوان لختش... مینو خواهر رضا با آن بینی قلمی و ...

قسمت سیزدهم: ژورژت

قسمت سیزدهم: ژورژت

جوانان زیر آفتاب! یادتان می آید؟ زری دختر همسایه با بازوان لختش... مینو خواهر رضا با آن بینی قلمی و ...

قسمت دوازدهم: فلور خانوم

قسمت دوازدهم: فلور خانوم

جوانان زیر آفتاب! یادتان می آید؟ زری دختر همسایه با بازوان لختش... مینو خواهر رضا با آن بینی قلمی و ...

1ـ حاج حسین عَلَم 2ـ طاهر حاج رضایی 3ـ شعبان جعفری 4ـ حسین مهدی قصاب 5ـ طبیب حاج رضایی 6ـ اکبر حاج رضایی 7ـ سیداکبر خَراط

قسمت دهم: شعبون

داستان «جوانان زیر آفتاب» را از ابتدای دهه 1330 (دهه 1950) شروع کردیم تا ببینیم قبل از پا به دنیا ...

قسمت نهم: کرمیت روزولت

قسمت نهم: کرمیت روزولت

داستان جوانان زیر آفتاب را از ابتدای دهه 1330 (دهه 1950) شروع کردیم تا ببینیم قبل از پا به دنیا ...

قسمت هشتم: سه میهمانی

قسمت هشتم: سه میهمانی

داستان جوانان زیر آفتاب را از ابتدای دهه 1330 (دهه 1950) شروع کردیم تا ببینیم قبل از پا به دنیا ...

قسمت ششم:  سی تیر

قسمت ششم: سی تیر

داستان جوانان زیر آفتاب را از ابتدای دهه 1330 (دهه 1950) شروع کردیم تا ببینیم قبل از پا به دنیا ...

Page 1 of 2 1 2

پربازدید

ویدیو

کووید-19