پربازدید

ویدیو

کووید-19

مکاشفه در کائنات به کمک رقص

نمایشی استثنایی از رقص که می کوشد اسرار زندگی روی زمین و ارتباط بین انسان و جهان کیهانی را کشف کند.
تئاتری موزون و آهنگین که با طراحی کم نظیر رقص روی صحنه، برای اولین بار در جهان در تورنتو اجرا می شود.
تجربه ای جالب برای دوستداران رقص.

When: October 30-November 2, 2019
Where: The Citadel: Ross Centre for dance
304 Parliament St
Cost: $25
More Info: citadelcie.com

It grapples with how to live with purpose, find meaning in one’s journey, all the while colliding honest explorations of loneliness with our innate need for connection.
Choreographer: Aria Evans

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105289بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19