پربازدید

ویدیو

کووید-19

شرکت مردم در انتخابات دوشنبه بسیار کمتر از دو انتخابات قبل بود

انتخابات کانادا برگزار شد و نتیجه کلی آن مشخص گردید ولی چند درصد مردم درآن شرکت کردند؟

هنوز پاسخ کامل و دقیق این سؤال معلوم نیست زیرا تعدادی از برگه های رأی پستی شمارش آخر نشده و در بعضی از حوزه ها هم آمار نهایی را اعلام نکرده اند. اما اطلاعات اولیه حاکی است که میزان شرکت مردم در انتخابات ۲۲ سپتامبر نسبت به انتخابات فدرال قبلی بسیار پائین بوده.

در انتخابات سال ۲۰۱۹ بیش از ۶۷ درصد از افراد واجد شرایط در شرکت کردند.

در انتخابات ۲۰۱۵ میزان شرکت مردم ۶۸ درصد بود.

در انتخابات اخیر داده های اولیه حاکی است که حداقل ۵۹ درصد افراد واجد شرایط شرکت کرده اند که در مقایسه با دو انتخابات قبلی بسیار پائین است.

آخرین بار در سال ۲۰۰۸ بود که درصد شرکت کنندگان در انتخابات این چنین پائین بود. در انتخابات فدرال آن سال فقط ۵۸ درصد افراد واجد شرایط شرکت کردند.

یکی از دلایل اصلی تعداد پائین شرکت کنندگان در انتخابات دوشنبه گذشته را می توان پاندمی کرونا دانست.

از سوی دیگر این انتخابات به صورت زودرس برگزار شد زیرا کمتر از دو سال از انتخابات فدرال قبلی می گذرد. فاصله کم دو انتخابات معمولاً سبب کاهش شرکت افراد می شود، بخصوص که پاندمی کرونا نیز حضور در پای صندوقهای رأی را سخت تر کرده بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155812بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19