پربازدیدویدیو

چند تا مرغ کشتی؟

چند تا مرغ کشتی؟

کریس پالسون وقتی متوجه شد که این گربه وحشی سیاه گوش چند تا از مرغهایش را خورده به خشم آمد...کووید-19راهپیمایی شبانه در جستجوی ارواح

در جذابیت این برنامه همین بس که می گویند تنها راهپیمایی در تورنتو است که علت و دلیل دارد، و علت آن هم جستجو برای اشباح است.
این راهپیمایی هراسناک از پله های مرموزترین ساختمان اشباح تورنتو یعنی شهرداری قدیم شروع و در دور و اطراف میدان یانگ/دانداس ادامه می یابد.
کودکان را هم می توان همراه برد. نترسید به آنها بیشتر از همه خوش می گذرد.

When: Friday November 1, 2019
8:30 pm – 10:00 pm
Where: Old City Hall
60 Queen St W
Cost: $6.19 – $15.04
Reservations / Advance Tickets are required
More Info: ghostwalks.com

The only Toronto Ghost Walk for a reason. Starting on the stairs of Canada’s most impressive haunted building, Old City Hall. An easy route around and through Yonge-Dundas Square.

بیشتر بخوانیدویدیو

چند تا مرغ کشتی؟

چند تا مرغ کشتی؟

کریس پالسون وقتی متوجه شد که این گربه وحشی سیاه گوش چند تا از مرغهایش را خورده به خشم آمد...پربازدیدکووید-19