پربازدید

ویدیو

کووید-19

راهپیمایی شبانه در جستجوی ارواح

در جذابیت این برنامه همین بس که می گویند تنها راهپیمایی در تورنتو است که علت و دلیل دارد، و علت آن هم جستجو برای اشباح است.
این راهپیمایی هراسناک از پله های مرموزترین ساختمان اشباح تورنتو یعنی شهرداری قدیم شروع و در دور و اطراف میدان یانگ/دانداس ادامه می یابد.
کودکان را هم می توان همراه برد. نترسید به آنها بیشتر از همه خوش می گذرد.

When: Friday November 1, 2019
8:30 pm – 10:00 pm
Where: Old City Hall
60 Queen St W
Cost: $6.19 – $15.04
Reservations / Advance Tickets are required
More Info: ghostwalks.com

The only Toronto Ghost Walk for a reason. Starting on the stairs of Canada’s most impressive haunted building, Old City Hall. An easy route around and through Yonge-Dundas Square.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105311بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19