پربازدید

ویدیو

کووید-19

درصد موافقت با درخواست اقامت دائم مهاجران بدون مدرک بسیار کاهش یافته

اغلب مهاجرانی که به صورت غیر قانونی و یا ”بدون سند و مدرک“ (Undocumented) در کانادا به سر می برند برای اقامت دائم در کانادا اپلای می کنند.

برای این منظور آنها چاره ای ندارند جز اینکه در چارچوب بشر دوستانه خواستار اقامت دائم شوند ولی درصد موافقت با اپلیکیشن های این افراد در سالهای اخیر به سرعت کاهش یافته.

اعطای اقامت دائم بر مبنای ارزشهای بشر دوستانه و محبت به همنوع Humanitarian and Compassionate Grounds یکی از برنامه های مهاجرتی دولت کانادا است ولی اعطای اقامت دائم در چارچوب این برنامه  بسیار کاهش پیدا کرده.

یکی از نمایندگان حزب نیو دموکرات کانادا به نام جنی کوان Jenny Kwan از وزارت مهاجرت خواسته بود که آمار موافقت با این نوع از اپلی کیشن ها را اعلام کند.

وزارت مهاجرت در پاسخ به این درخواست گفت:

  • در سال 2019، سی و پنج درصد این نوع اپلی کیشنها رد شده اند.
  • در سال 2020 ، پنجاه و هفت درصد این اپلی کیشنها رد شده اند.
  • در دو ماه اول سال جاری، 70 درصد این اپلی کیشنها رد شده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=148605بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19