پربازدید

ویدیو

کووید-19

با پیوستن معلمان مدارس فرانسوی زبان، اکنون همه معلمان اونتاریو در تدارک اعتصابات یکروزه هستند

گل بود به سبزه نیز آراسته شد.

اتحادیه معلمان مدارس فرانسوی زبان اونتاریو نیز اعلام کرد که از این پس دست به اعتصابات یک روز در هفته می زند.

اکنون هر چهار اتحادیه اصلی معلمان اونتاریو در تدارک اعتصابات یک یا دو روز در هفته، گاه سراسری و گاه منطقه ای، هستند.

اتحادیه معلمان مدارس فرانسوی زبان به دنبال شکست مذاکرات با دولت اونتاریو گفت دست به اعتصابات یک روز در هفته در سراسر اونتاریو می زند که اولین آن پنجشنبه ۱۳ فوریه رخ می دهد.

این اتحادیه ۱۲ هزار عضو دارد که در مدارس فرانسوی زبان ابتدایی و دبیرستانها تدریس می کنند.

اکنون اونتاریو با یک هفته ی لبریز از اعتصابات چندگانه معلمان روبرو است.

اتحادیه های معلمان خواستار دو درصد افزایش حقوق هستند تا نرخ تورم را جبران کند ولی دولت اونتاریو سال گذشته قانونی به تصویب رساند که افزایش حقوق کلیه کارکنان دولتی را بیشتر از سالی یک درصد ممنوع می کند.

گسترده ترین اعتصاب هفته آینده اعتصاب یکروزه معلمان مدارس ابتدایی اونتاریو است که سه شنبه ۱۱ فوریه در مدارس سراسر اونتاریو برگزار می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=111454بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19