پربازدیدویدیو

چند تا مرغ کشتی؟

چند تا مرغ کشتی؟

کریس پالسون وقتی متوجه شد که این گربه وحشی سیاه گوش چند تا از مرغهایش را خورده به خشم آمد...کووید-19آموزش سفالگری برای همه اعضای خانواده

هر شنبه سفالکاری به همه اعضای خانواده آموزش داده می شود. سفال را زیر نظر مربیان تهیه و همانجا می پزید.

When: Every Saturday
1:00 pm – 4:30 pm
The activities are about 1.5 hours, so please choose to come at 1:00 or 2:30pm
Where: LucSculpture Art School
663 Greenwood Ave
Cost: $15.00 – $20.00
Reservations / Advance Tickets are required
More Info: www.eventbrite.ca

Book a spot for your family and friends to make clay sculpture and hand built ceramics. We will fire the clay pieces for you! Reunite the family doing art and it is fun for everyone!

بیشتر بخوانیدویدیو

چند تا مرغ کشتی؟

چند تا مرغ کشتی؟

کریس پالسون وقتی متوجه شد که این گربه وحشی سیاه گوش چند تا از مرغهایش را خورده به خشم آمد...پربازدیدکووید-19