avatar

بهاره هدایت

بهاره هدایت از فعالان دانشجویی ایران است که به دنبال دستگیری های گسترده سال 2009 در 31 دسامبر آن سال دستگیر گردید و به ده سال زندان محکومش کردند که تاکنون نیمی از آن را در زندان اوین گذرانده و طبق قوانین اینک واجد شرایط فرجام است. به گزارش سازمان عفو بین الملل، به خاطر شرایط زندان، وضعیت جسمانی او به شدت تضعیف شده و او به مراقبت های سریع پزشکی نیاز دارد.