اقتصاد

اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کانادا

کاهش قیمت نفت موجب پایین آمدن قیمت بنزین شده و اثرات مثبت آن را مصرف کنندگان کانادایی احساس می کنند. اما آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کانادا چیست؟ در مقاله زیر هفته گذشته قبل از پایین آوردن نرخ بهره پایه از سوی بانک مرکزی...