دعوت به همکاری

وکیل (خانم یا آقا) با سابقه حقوقی در ایران جهت امور کنسولگری در یک د فتر حقوقی در ریچموندهیل به همکاری د عوت میشود.
(پرد اخت بصورت د رصد ی)
لطفاً تنها در صورتیکه سابقه حقوقی دارید رزومه خود را ارسال کنید:

info.ariaimmigration@gmail.com

نظرات مسدود است.