داستان

12200-44237

قسمت سی و پنجم: Made In U.S.A

زمینای خاکی نیروی هوایی، فلکه دوم، خیابان سوم، صد دستگاه، چهارصد دستگاه، ایستگاه حموم، سه راه شکوفه، میدون ژاله، چهارراه آبسردار… حس بلوغ میاد….