گزارش‌های ویژه

مارک ساندرز رئیس پلیس تورنتو

رئیس پلیس تورنتو: «اگر یک مامور پلیس رفتار خلاف و نامناسبی با شما داشت، به ما خبر بدهید و شکایت کنید»

چند ماه است که مارک ساندرز a52 Mark Saundersساله بعنوان نخستین رئیس پلیس سیاه پوست بزرگشهر تورنتو انتخاب شده است. روز دوشنبه گذشته مارک ساندرز سخنران…