تورنتو

hair donation

گیسوهایی از مهر

دانش آموزان مدرسه بی ویو (Bayview Secondary School) در یک برنامه خیریه به نام “گیسوهایی از مهر” یک نیم پوند از موهای خود را به انجمن…