957

Salam Toronto Weekly 29 1398 بهمن 17 پنجشنبه February 06, 2020 جزایر اقیانوسآرام را شامل میشود.) همانطور که پیتر جرمن اشاره کرده، ونکوور هم فرودگاه بین المللی بزرگ دارد با پروازهایی از چندینشهر آسیا، و هم بندر بینالمللیبزرگدارد برای حمل و نقلهای دریایی کانتیرها در سراسر حوزه اقیانوسآرام. علاوه بر این، ونکوور به مرز میان کانادا و آمریکا نزدیکاستوبهمکزیکومجموعهایازبانکهای بینالمللیدسترسیدارد. تک» – این شهر همچنین دارای صنعت «های و کد ‌، شکوفایی است که در زمینه پولهای کریپتو بندیهایدیجیتالتخصصدارند. و اگر شخصی در این پروسه به مشکل بیفتد، قوانین کریمینال کانادا ملایم تر هستند، که علت آنهمحفاظتهایمستحکممندرجدرقانوناساسیو شرایط پیشدادگاهیمتعدد برای ارائه دلیلجهت اثبات پول شویی می باشد که به خاطر پیچیدگی میتوانند پرونده ها را بهچرخه بیانجام بکشانند. کیچیکارمیکند؟ عملیات شستشوی پول در بریتیش کلمبیا شامل جریان پیچیده ای از گردش پول میان گروههای کریمینالمتصلبهچین،ایرانومکزیکاستکهاز مواد مخدر، و اتومبیل تا املاکرا به کار میگیرند. دراینعملیات،کهکارشناسانآنرا «مدلونکوور» میخوانند، بانکدارانزیرزمینی، با دریافتپولدر مناطق دور دست، با همکاری رابطه های مطمئنی در بریتیش کلمبیا، پول را بدون ترنسفر از مرزها، در محلجا به جا می کنند. بازیگران این عملیات، حسابهایشان را در اینجا و در خارج، با مبادله مواد مخدر، اتومبیل، ملک و دیگر اموال به جای پول، تسویهمیکنند. سازمانهای کریمینال در اینجا مجبور نیستند برای شستشوی پول دست به اقدامات پر ریسک بزنند. بسیاری از آنها برای انتقال پول، از مورگیجهای و تعمیرات builder’s liens خصوصی، وثیقه نوسازی، ازچندیندستوچندینحساباستفاده میکنند. تامین کنندگان مصالح و مواد ساخت و ساز، وام دهندگان، و بعضیاز کارگران، یا اشتیاقپول نقدو بدون نظارترا قبول میکنند. اتومبیلهایسرعتوخانههایبزرگ گزارشهای پیتر جرمن اشاره می کنند که میزان سرقت اتومبیل در کانادا، مدتی کاهش پیدا کرده دوباره شروع به رشد کرد. ۲۰۱۶ بود ولی از به سرقت ۲۰۱۷ درصد اتومبیلهاییکه در ۱۸ تقریبا رفتند، دیگر هرگز پیدا نشدند. تعدادی غیرعادی از این اتومبیلها از نوع لوکس بودند که می توان نتیجه گرفتکه سازمانهایکریمینال آنها را صادر کرده اند. پول نقد از طریق خرید اتومبیل لوکسو ملک در بریتیشکلمبیا، پنهانمیشود، و بدینترتیبازهر نوع کنترل و یا اتهام فساد مالی در خارج، مصون می ماند. خیلی از فروشندگان اتومبیلهای لوکس، مبالغ هنگفتپول را قبول میکنند، و بعد آن را در بانکهایمتعارفبهحسابمیخوابانند بدونآنکه نیازیبه مشخصکردنهویتخریداران باشد. در Land title system سیستم مالکیت زمین بریتیش کلمبیا و مقررات حسابهای موسوم به به خارجی ها کمک lawyers’ trust account کرده اند تا در سالهای اخیر املاکی به قیمت بیش میلیارد دلار خریداری کنند و غالبا ناشناس ۱۶ از – بمانند. پولهای مربوط به خریداران پر ریسک تا ۲۰ منبع – شاملکمپانیها و تراستهایخارجی درصد اینخریدها هستند. ۶۰ حدود سه درصد از اسامی مالکان بریتیش کلمبیا هزار نام) با شغلهایینظیر دانشجو، خانه ۳۳ (تقریبا دار و یا بیکار مشخصشده اند. گزارشهای پیتر جرمن اشاره می کنند که با دقیقتر کردن مقررات نظارت بر انتقال پول در کازینوها، بانکها و آژانسهای دیگر، تبهکاران به رشته های دیگر رویخواهند برد. تحقیقات پیتر جرمن نشان می دهد در حال حاضر تحقیقاتوپیگردهایمربوطبهپولشویی«کاهش قابل توجه» یافته اند. و قضیه هم فقط محدود به پولنیست. پرونده های پولشویی اغلبهزارانسند و مدرک را در بر می گیرند. که زمان و نیروی انسانی لازم برایرسیدگیبه آنها بیشتر از آنیاستکه پلیسو دستگاهقضاییبتواندفراهمکند. دادگاهعالیکانادا اخیرامحدودیتهایزمانیاکیدی رابرایمحاکمات وضعکرده. وگزارشهایدرخواستیازکازینوها، و فروشندگان land title دفاتر ثبت نام مالکان اموال لوکس، هنوز راهی طولانی تا گزارش ایده آل در پیشدارند. بنابراینبریتیشکلمبیابایدقوانینومقرراتمربوط بهجریانپولنقددربسیاریازاینبخشهاراسخت تر کند. اما بعضی از عواملی که منطقه ونکوور را به مقصدی ایده آل برای شستشوی پول تبدیل نظیرجغرافی،آزادیهایمدنی،ارتباطات – میکنند بهآسانیقابلتغییر نیستند. – باجهان کمیسیونکولنانگیزهستایشانگیزیدارد،ولیدر کوتاه مدتشستشویپولدرونکوور ادامهخواهد یافت. مشکلات بریتیش کلمبیا در رابطه با شستشوی پول ریشه دارتر از آن است که در کوتاه مدت حل شوند

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=