957

1398 بهمن 17 پنجشنبه Salam Toronto Weekly 28 28 February 06, 2020 هم اکنون یک تحقیق و تفحصرسمی به ریاست قاضیدادگاه عالی AustinCullen آستینکولن بریتیشکلمبیا درجریان استکه هدفشگسترش تحقیقاتاست. کمیسیون کولنکار مهمی به عهده خواهد داشت، ولی به احتمال زیاد در آخر توصیه های آن مشابه خواهد بود که توصیه کرده اند: ۲۰۱۸ گزارشهای گزارش دهی دقیقتری توسط کازینوها، دیلرهای اتومبیل و خریداران مسکن ارائه شود، و بودجه بیشتریبرایپلیسوبازپرساناختصاصدادهشود. با این وجود، همانگونه که گزارشها روشن کرده اند، مشکلات بریتیش کلمبیا در رابطه با شستشوی پول ریشه دارتر از آن استکه در کوتاه مدتحلشوند. بسیاری از چالشها به قوانینی مربوط می شوند که من به عنوان وکیل و پژوهشگر حقوق از نزدیک شاهدشهستم. چرا بیسی مرکزی برایشستشویپولاست؟ باشیدو PacificRim اگرشما درحوزه پاسیفیک مبالغعظیمیپولدراختیارداریدکهمیخواهیدآن را بشوئید، ونکوورمقصدمحبوبشماخواهد بود. (پاسیفیکریمبهحوزهجغرافیاییدوراقیانوسآرام گفته میشود که ازسواحلغربیآمریکایشمالی و آمریکایجنوبی تا سواحل استرالیا، شرق آسیا و ۲۹ ادامه در صفحه ، پروفسور Robert Diab به قلم رابرت دیاب رز دانشکده حقوق دانشگاه تامپسون ریو . ThompsonRiversUniversity ، که منبعخبری Conversation اینمقاله ابتدا در -تحلیلیمستقلوغیرانتفاعیکارشناسانآکادمیک است، منتشر شده. منبع:کندین پرس مترجم:محسنتقوی کوهستانی زیبا و ساحلی بریتیش کلمبیا مناطق از گذشته های دور مردم را به سوی خود جذب میکند. آزادیهای مدنی ریشه دار و اقتصاد با ثبات، اغلب افرادرامتقاعدمیکندکهآنجا رحلاقامتبگزینند. ونکوور از بابت تنوع و گونه گونی ساکنانش به خود می بالد. به رغم این همه، ونکوور به بهشتی برای پرواز پولهای غیرقانونی و شستشوی پولهای کثیف نیز تبدیلشده؛ مجموعه ای از سازمانهایکریمینال را کهدارایاتصالهاییبهچین،مکزیکوایرانهستند بهسمتخودکشانده. به مدتبیشاز یکدهه، مراجع مسئولدر بریتیش کلمبیا کوشیده اند منافذ ورود پول کثیف را با امکاناتخوداستانببندند،ولیگزارشهایجدیدی که به سفارشدولت بریتیشکلمبیا تهیه شده اند روشن می کنند که این تلاشها عمدتا شکست خورده اند. خریدارانی از قلمروهایی با ریسک بالا برای شستشوی پول، در سایه قوانینی آسان برای پنهان کردن منابع و هویت صاحبان اصلی پول، دهها میلیون دلار را به بازار املاک ونکوور تزریق میکنند. کازینوهاودیلرهایاتومبیلکماکانمبالغعمدهپول را، به صورت اسکناسهای ریز دریافت می کنند. و به اینها اضافه کنید بازیگران دیگری را، از وام دهندگان پول تا بیلدرها، که با معامله مبالغ درشت پول، درشستشویپول مشارکتمیکنند. پول شویی تهدیدی واقعی است، زیرا ثبات بازار املاک را بهم می ریزد، و به جهنم معاملات مواد جنگگنگها، خشونتهایمسلحانه وسرقت ‌، مخدر اتومبیلها اکسیژنمیرساند. ۲۰۱۸ گزارشهای در بریتیشکلمبیا در ۲۰۱۸ گزارشهایتهیهشده در مورد پول شویی، توسط کسانی چون پیتر جرمن متخصصمسائلپولشوییومعاونسابقریاست آرسیام پی نوشتهشده اند. اینگزارشها تصویری نسبتا دقیق از نقلو انتقلاتپول کثیفدر بریتیش کلمبیا از طریق کازینوها، املاک، خرید و فروش اتومبیلهایلوکس، وشرطبندیدر مسابقاتاسب دوانی ارئه می دهند. پول شویی چرا در ساحل غربی کانادا رونق دارد؟

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=