Salam Toronto

Salam Toronto Weekly 19 June 21, 2018 1397 خرداد 31 پنجشنبه رامین سیروسی با سلاموآرزویاوقاتیخوشبرایشما،همانطور که واقفهستید همه هفته مندر اینسری از مقاله ها،ابتداراجعبهوضعیتکلیبازاراملاکمطلبیرا عنوانخواهمکرد و در ادامه به یکپروژه با شرایط ویژهخواهمپرداخت. در طول چند روز گذشته، آخرین آمار خرید و فروش خانه و آپارتمان در تورنتوی بزرگ منتشر شد. این آمار که در هر ماه از طریق GTA آماده Toronto Real Estate Board-TREB می شود، حاوی دقیق ترین و معتبرترین آمارهای است. در آخرینآمار منتشره، GTA خریدو فروش چند نکته جالب به چشم می خورد که مهمترین آنها، افزایششدید قیمتآپارتمان می باشد. بهای فروشآپارتمان نسبتبه یکسالقبلدر تورنتو بین درصد افزایشیافته که نشان دهنده اقبال 40 تا 15 عمومی از خرید آپارتمان است. موضوع جالب دیگر،رشدقیمتآپارتماندرنواحیایمانندشرق تورنتو استکه تا بحال از بقیه مناطق عقب مانده بود.اگرچهرشدقیمتآپارتماندرناحیهمرکزشهر خیلی خوب بوده ولی افزایش نرخ خرید مسکن آپارتمانی در نواحی شرق و اسکاربورو حتی از هم بالاتر رفته downtown ناحیه مرکزیشهر و است. این مسئله ثابت می کند که سرمایه گذاری مناسبدرمسکنتاچهحدمیتواندسودآورباشد. پروژه ای که این هفته در مورد آن صبحتخواهم کرد، در خیابانشپرد شرقیواقعشده است. از نظر موقعیت مکانی محل آن در نزدیکی خیابان شپرد و ویکتوریاپارک واقع شده و دسترسی خوبی به مترویخیاباندان میلز دارد. 2020 این ساختمان که دقیقا سه سال آینده در سال واحد 230 طبقه و تنها 18 تحویل می شود دارای میباشدکه نشان میدهدکهساختمان اصلاشلوغ ها Upgrade نیست.ازنظرامکاناتداخلیبسیاریاز درآنوجودداردکهشاملسنگگرانیتدرآشپزخانه، کابینتهای آشپزخانه اروپایی، و وسایل آشپزخانه فوتیاست. 9 وسقفبلند StainlessSteel امامهمتریننکتهایکهفروشاینواحدهاراتوصیه می کند شرایطی استکه به شما اجازه می دهد با قسط های بسیار سبک اقدام به خرید کنید. مثالی می زنم، قسط بندی این ساختمان طوری تنظیم درصد قیمت خرید را در 2.5 شده که شما تنها هر قسطمی پردازید. برایمثال، آپارتمان های یک هزار 450، فوتی 697 خوابه با دن بزرگو زیر بنای دلار قیمتدارند، و قسط بندی آن برای خریداران هزار دلار 22 مناسباست. اولینقسطشما، معادل است که در یک ماه به شرکت داده می شود. بعد درصد کل 12.5 از آن، تا زمان تحویل شما معادل قیمترا بهسازنده میپردازیدو برای اینپرداخت سال فرصت دارید. قسط شما به طور متوسط 2 دلار خواهد شد. 2400 ماهانه حدود فوت، 830 خوابه با زیر بنای 2 آپارتمانهای بزرگتر هزار دلار دارند و پرداختقسط 550 قیمتیمعادل های آنها نیز مناسب است. قسط اول واحدهای دو هزار دلار استکه در یک ماه به 25 خوابه، معادل شرکت سازنده می پردازید. کل قسط های بعدی هزار دلار خواهد بود که 68 شما تا زمان تحویل سال به شرکت سازنده پرداخت 2 در طول مدت هزار دلار 3 خواهید کرد. به عبارت دیگر، با تنها 830 خوابه با 2 در ماه،شما میتوانیدمالکآپارتمان فوتزیربنا درخیابانشپرد شوید. از اینآپارتمان، تنها با یک اتوبوس می توانید با متروبه دان میلز دسترسی 404 و 401 دقیقه به بزرگراه 3 برسید یا در داشته باشید. برای افرادی که نگران شارژ بالای آپارتمان هستند، این ساختمان یکی از پایین ترین هزینه های ماهانه را دارد، برای مثال شارژ آپارتمان دو 415 فوت، فقط معادل 830 خوابه با زیربنای دلار در ماه است که مناسبت ترین میزان شارژ در بین کل آپارتمانهای نو خواهد بود. برای یک دلار در ماه 350 خوابه و دن، شارژ ماهانه فقط می باشد که شامل هزینه نگهداری، هزینه بیمه، نگهبانونیزهزینهگازمصرفیمیباشد.درکلاین پروژهبهافرادیکهمیخواهندنزدیکمتروباشندو 401 با شرایطقسطهایکم، آپارتمانیدر نزدیکی پیش خرید کننـد، امکان مناسبی فراهم 404 و می کند که در پروژه های دیگر وجود ندارد. لطفا جهت اطلاع از بهترین نواحی برای سرمایه گذاری و نیـز مناسبترین کاندوهــای تـورنتو تماس بگیرید. 416-418-8587 بـا شمـاره پیشفروشآپارتماندرخیابانشپرد با اقساطکم

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=